Hanuman Chalisa Malayalam : ഹനുമാൻ ചാലിസ മലയാളം

Hanuman Chalisa Malayalam, Lyrics Pdf download.

Hanuman Chalisa Malayalam

hanuman chalisa malayalam lyrics
Hanuman Chalisa Malayalam

 

Hanuman Chalisa Malayalam Lyrics

hanuman chalisa malayalam lyrics
Hanuman Chalisa Malayalam
 

ഹനുമാൻ ചാലിസ മലയാളം വരികൾ

ഹനുമാൻ ചാലിസ മലയാളം, ഹനുമാൻ ചാലിസ മലയാളം വരികൾ, ഹനുമാൻ ചാലിസ മലയാളം പതിപ്പ്, ഹനുമാൻ ചാലിസ മലയാളം റെപ്ലിക്കേഷൻ, ഹനുമാൻ ചാലിസ മലയാളം പി.ഡി.എഫ്, ഹനുമാൻ ചാലിസ മലയാളം പി.ഡി.എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

Hanuman Chalisa Malayalam version

ഹനുമാൻ ചാലിസ മലയാളം പതിപ്പ്

ഹനുമാൻ ചാലിസ

 

hanuman chalisa malayalam lyrics
Hanuman Chalisa Malayalam

 

ദോഹാ
 
ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി |
 
വരണൗ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി ||
 
ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൗ പവന കുമാര |
 
ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ വികാര് ||
 
ചതുരം
 
ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര |
 
ജയ കപീശ തിഹു ലോക ഉജാഗര || 1 ||
 
രാമദൂത അതുലിത ബലധാമാ |
 
അംജനി പുത്ര പവനസുത നാമാ || 2 ||
 
മഹാവീര വിക്രമ ബജരങ്ഗീ |
 
കുമതി നിവാര സുമതി കേ സങ്ഗീ ||3 ||
 
കംചന വരണ വിരാജ സുവേശാ |
 
കാനന കുംഡല കുംചിത കേശാ || 4 ||
 
ഹാഥവജ്ര ഔ ധ്വജാ വിരാജൈ |
 
കാംഥേ മൂംജ ജനേവൂ സാജൈ || 5||
 
ശംകര സുവന കേസരീ നന്ദന |
 
തേജ പ്രതാപ മഹാജഗ വന്ദന || 6 ||
 
വിദ്യാവാന ഗുണീ അതി ചാതുര |
 
രാമ കാജ കരിവേ കോ ആതുര || 7 ||
 
പ്രഭു ചരിത്ര സുനിവേ കോ രസിയാ |
 
രാമലഖന സീതാ മന ബസിയാ || 8||
 
സൂക്ഷ്മ രൂപധരി സിയഹി ദിഖാവാ |
 
വികട രൂപധരി ലംക ജരാവാ || 9 ||
 
ഭീമ രൂപധരി അസുര സംഹാരേ |
 
രാമചംദ്ര കേ കാജ സംവാരേ || 10 ||
 
ലായ സംജീവന ലഖന ജിയായേ |
 
ശ്രീ രഘുവീര ഹരഷി ഉരലായേ || 11 ||
 
രഘുപതി കീന്ഹീ ബഹുത ബഡായീ |
 
തുമ മമ പ്രിയ ഭരതഹി സമ ഭായീ || 12 ||
 
സഹസ വദന തുമ്ഹരോ യശഗാവൈ |
 
അസ കഹി ശ്രീപതി കണ്ഠ ലഗാവൈ || 13 ||
 
സനകാദിക ബ്രഹ്മാദി മുനീശാ |
 
നാരദ ശാരദ സഹിത അഹീശാ || 14 ||
 
യമ കുബേര ദിഗപാല ജഹാം തേ |
 
കവി കോവിദ കഹി സകേ കഹാം തേ || 15 ||
 
തുമ ഉപകാര സുഗ്രീവഹി കീന്ഹാ |
 
രാമ മിലായ രാജപദ ദീന്ഹാ || 16 ||
 
തുമ്ഹരോ മന്ത്ര വിഭീഷണ മാനാ |
 
ലംകേശ്വര ഭയേ സബ ജഗ ജാനാ || 17 ||
 
യുഗ സഹസ്ര യോജന പര ഭാനൂ |
 
ലീല്യോ താഹി മധുര ഫല ജാനൂ || 18 ||
 
പ്രഭു മുദ്രികാ മേലി മുഖ മാഹീ |
 
ജലധി ലാംഘി ഗയേ അചരജ നാഹീ || 19 ||
 
ദുര്ഗമ കാജ ജഗത കേ ജേതേ |
 
സുഗമ അനുഗ്രഹ തുമ്ഹരേ തേതേ || 20 ||
 
രാമ ദുആരേ തുമ രഖവാരേ |
 
ഹോത ന ആജ്ഞാ ബിനു പൈസാരേ || 21 ||
 
സബ സുഖ ലഹൈ തുമ്ഹാരീ ശരണാ |
 
തുമ രക്ഷക കാഹൂ കോ ഡര നാ || 22 ||
 
ആപന തേജ തുമ്ഹാരോ ആപൈ |
 
തീനോം ലോക ഹാംക തേ കാംപൈ || 23 ||
 
ഭൂത പിശാച നികട നഹി ആവൈ |
 
മഹവീര ജബ നാമ സുനാവൈ || 24 ||
 
നാസൈ രോഗ ഹരൈ സബ പീരാ |
 
ജപത നിരംതര ഹനുമത വീരാ || 25 ||
 
സംകട സേം ഹനുമാന ഛുഡാവൈ |
 
മന ക്രമ വചന ധ്യാന ജോ ലാവൈ || 26 ||
 
സബ പര രാമ തപസ്വീ രാജാ |
 
തിനകേ കാജ സകല തുമ സാജാ || 27 ||
 
ഔര മനോരധ ജോ കോയി ലാവൈ |
 
താസു അമിത ജീവന ഫല പാവൈ || 28 ||
 
ചാരോ യുഗ പരിതാപ തുമ്ഹാരാ |
 
ഹൈ പരസിദ്ധ ജഗത ഉജിയാരാ || 29 ||
 
സാധു സന്ത കേ തുമ രഖവാരേ |
 
അസുര നികന്ദന രാമ ദുലാരേ || 30 ||
 
അഷ്ഠസിദ്ധി നവ നിധി കേ ദാതാ |
 
അസ വര ദീന്ഹ ജാനകീ മാതാ || 31 ||
 
രാമ രസായന തുമ്ഹാരേ പാസാ |
 
സാദ രഹോ രഘുപതി കേ ദാസാ || 32 ||
 
തുമ്ഹരേ ഭജന രാമകോ പാവൈ |
 
ജന്മ ജന്മ കേ ദുഖ ബിസരാവൈ || 33 ||
 
അംത കാല രഘുവര പുരജായീ |
 
ജഹാം ജന്മ ഹരിഭക്ത കഹായീ || 34 ||
 
ഔര ദേവതാ ചിത്ത ന ധരയീ |
 
ഹനുമത സേയി സര്വ സുഖ കരയീ || 35 ||
 
സംകട കടൈ മിടൈ സബ പീരാ |
 
ജോ സുമിരൈ ഹനുമത ബല വീരാ || 36 ||
 
ജൈ ജൈ ജൈ ഹനുമാന ഗോസായീ |
 
കൃപാ കരോ ഗുരുദേവ കീ നായീ || 37 ||
 
ജോ ശത വാര പാഠ കര കോയീ |
 
ഛൂടഹി ബന്ദി മഹാ സുഖ ഹോയീ || 38 ||
 
ജോ യഹ പഡൈ ഹനുമാന ചാലീസാ |
 
ഹോയ സിദ്ധി സാഖീ ഗൗരീശാ || 39 ||
 
തുലസീദാസ സദാ ഹരി ചേരാ |
 
കീജൈ നാഥ ഹൃദയ മഹ ഡേരാ || 40 ||
 
ദോഹാ
 
പവന തനയ സങ്കട ഹരണ – മങ്ഗള മൂരതി രൂപ് |
 
രാമ ലഖന സീതാ സഹിത – ഹൃദയ ബസഹു സുരഭൂപ് ||
 

 

Hanuman Chalisa Malayalam pdf

lyrics
Hanuman Chalisa Malayalam
 

ഹനുമാൻ ചാലിസ മലയാളം പി.ഡി.എഫ്


Hanuman Chalisa Malayalam pdf Download

ഹനുമാൻ ചാലിസ മലയാളം പി.ഡി.എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

You can download Hanuman Chalisa Malayalam pdf by clicking on Download Button below.


 
ഹനുമാൻ ചാലിസ മലയാളം പി.ഡി.എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, ഡൌൺലോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


 
 

Read Durga Chalisa

Leave a Comment