హనుమాన్ చలిసా సాహిత్యం మరియు పిడిఎఫ్ డౌన్‌లోడ్ Hanuman Chalisa Telugu with Meaning, PDF Download

In this post Hanuman Devotee get Hanuman Chalisa in Telugu, Lyrics, Video MS Rama Rao, PDF, Download, Free Download Hanuman Chalisa Telugu PDF. Also read Hanuman Chalisa Meaning in Telugu.

హనుమాన్ చలిసా : తెలుగు భాషలో హనుమాన్ చలిసా సాహిత్యం, సాహిత్యం, వీడియో, పిడిఎఫ్ డౌన్‌లోడ్. హనుమాన్ చలిసా అంటే తెలుగు భాషలో.

Read : Hanuman Chalisa Lyrics in Hindi

Hanuman Chalisa Hindi Lyrics PDF Download

Hanuman Chalisa English Lyrics with Meaning and PDF Download

Hanuman Chalisa in Telugu

Hanuman Chalisa Telugu with Meaning, PDF Download

హనుమాన్ చలిసా

Hanuman Chalisa in Telugu

|| దోహా ||

శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి |
వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ||

బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార |
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార ||

|| ధ్యానమ్ ||

గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ |
రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే-(అ)నిలాత్మజమ్ ||

యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్ |
భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్ ||

|| చౌపాఈ ||

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర |
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర || 1 ||

రామదూత అతులిత బలధామా |
అంజని పుత్ర పవనసుత నామా || 2 ||

మహావీర విక్రమ బజరంగీ |
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ || 3 ||

కంచన వరణ విరాజ సువేశా |
కానన కుండల కుంచిత కేశా || 4 ||

హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై |
కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై || 5 ||

శంకర సువన కేసరీ నందన |
తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన || 6 ||

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర |
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర || 7 ||

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |
రామలఖన సీతా మన బసియా || 8 ||

సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా |
వికట రూపధరి లంక జలావా || 9 ||

భీమ రూపధరి అసుర సంహారే |
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || 10 ||

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |
శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే || 11 ||

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |
తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ || 12 ||

సహస్ర వదన తుమ్హరో యశగావై |
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై || 13 ||

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |
నారద శారద సహిత అహీశా || 14 ||

యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే |
కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే || 15 ||

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |
రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా || 16 ||

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా || 17 ||

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ || 18 ||

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ || 19 ||

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే || 20 ||

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే || 21 ||

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా |
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా || 22 ||

ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై |
తీనోం లోక హాంక తే కాంపై || 23 ||

భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై |
మహవీర జబ నామ సునావై || 24 ||

నాసై రోగ హరై సబ పీరా |
జపత నిరంతర హనుమత వీరా || 25 ||

సంకట సే హనుమాన ఛుడావై |
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై || 26 ||

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా || 27 ||

ఔర మనోరధ జో కోయి లావై |
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై || 28 ||

చారో యుగ ప్రతాప తుమ్హారా |
హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా || 29 ||

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే |
అసుర నికందన రామ దులారే || 30 ||

అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |
అస వర దీన్హ జానకీ మాతా || 31 ||

రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా |
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా || 32 ||

తుమ్హరే భజన రామకో పావై |
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై || 33 ||

అంత కాల రఘుపతి పురజాయీ |
జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ || 34 ||

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ |
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ || 35 ||

సంకట కటై మిటై సబ పీరా |
జో సుమిరై హనుమత బల వీరా || 36 ||

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ |
కృపా కరహు గురుదేవ కీ నాయీ || 37 ||

జో శత వార పాఠ కర కోయీ |
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ || 38 ||

జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా |
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా || 39 ||

తులసీదాస సదా హరి చేరా |
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా || 40 ||

|| దోహా ||

పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరతి రూప్ |
రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప్ ||

|| రామ్‌చంద్ర జై || హనుమాన్ కి జై ||

Hanuman Chalisa Telugu Lyrics with Meaning

Hanuman Chalisa Telugu with Meaning, PDF Download
Hanuman Chalisa Telugu with Meaning, PDF Download

హనుమాన్ చలిసా తెలుగు సాహిత్యం అర్థంతో

|| దోహా ||

శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ
నిజమన ముకుర సుధారి
వరణౌ రఘువర విమల యశ
జో దాయక ఫలచారి ||

అర్థం – (Meaning) : నేను శ్రీ గురు మహారాజ్ యొక్క తామర పాదాల దుమ్ము నుండి నా మనస్సు యొక్క అద్దాన్ని శుద్ధి చేస్తాను మరియు శ్రీ రఘువీర్ యొక్క నిర్మలమైన కీర్తిని వివరిస్తాను, అతను నాలుగు ఫలాలను మతం, కళ, పని మరియు మోక్షానికి ఇస్తాడు.

బుద్ధిహీన తను జానికే
సుమిరౌ పవనకుమార
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి
హరహు కలేశ వికార ||

అర్థం – (Meaning) : హే పవన్ కుమార్! నేను మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను నా శరీరం మరియు తెలివి బలహీనంగా ఉందని మీకు ఇప్పటికే తెలుసు. నాకు శారీరక బలం, జ్ఞానం మరియు జ్ఞానం ఇవ్వండి మరియు నా బాధలు మరియు లోపాలను నాశనం చేయండి.

|| చౌపాఈ ||

జై హనుమాన్ జ్ఞాన గుణ సాగర్ |

జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర || ౧ ||

అర్థం – (Meaning) : శ్రీ హనుమాన్! మీ జ్ఞానం మరియు లక్షణాలు అపారమైనవి. హే కపిశ్వర్! మేము మీకు వందనం! స్వర్గ లోకా, భులోకా మరియు పటాల లోకా అనే మూడు ప్రపంచాలలో మీకు కీర్తి ఉంది.

రామదూత అతులిత బలధామా |
అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా || ౨ ||

అర్థం – (Meaning) : హే పవన్సుత్ అంజని నందన్! మీలాగా ఎవరూ బలంగా లేరు.

మహావీర విక్రమ బజరంగీ |
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ || ౩ ||

అర్థం – (Meaning) : ఓ మహావీర్ బజరంగ్ బాలి, మీరు ప్రత్యేకమైనవారు. హనుమాన్ చెడు తెలివితేటలు నాశనం. స్వచ్ఛమైన హృదయ స్నేహితులు.

కంచన వరణ విరాజ సువేశా |
కానన కుండల కుంచిత కేశా || ౪ ||

అర్థం – (Meaning) : మీరు బంగారు రంగు, అందమైన బట్టలు, చెవిపోగులు మరియు గిరజాల జుట్టుతో అలంకరించబడి ఉంటారు.

హాథ వజ్ర ఔరు ధ్వజా విరాజై |
కాంధే మూంజ జనేవూ సాజై || ౫ ||

అర్థం – (Meaning) : ఒక చేతిలో వజ్రాయుధము (గద), మరొక చేతిలో విజయానికి ప్రతీక అయిన ధ్వజము పట్టుకుని, భుజము మీదుగా జనేయును ధరించినవాడవు.

శంకర సువన కేసరీనందన |
తేజ ప్రతాప మహా జగవందన || ౬ ||

అర్థం – (Meaning) : ఓ శంకర్ అవతారం, ఓ కేసరి నందన్, మీ శక్తి మరియు గొప్ప కీర్తి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పూజిస్తారు.

విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర |
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర || ౭ ||

అర్థం – (Meaning) : మీరు మూలాధార సాహిత్యవేత్త, నైపుణ్యం మరియు చాలా సమర్థవంతంగా శ్రీ రాముడి పనిని చేయటానికి ఆసక్తిగా ఉన్నారు.

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |
రామ లఖన సీతా మన బసియా || ౮ ||

అర్థం – (Meaning) : మీరు శ్రీ రామ్ చారిత్ వినడం ఆనందించండి.శ్రీ రామ్, సీత మరియు లఖన్ మీ హృదయంలో నివసిస్తున్నారు.

సూక్ష్మరూప ధరి సియహి దిఖావా |
వికటరూప ధరి లంక జరావా || ౯ ||

అర్థం – (Meaning) : హనుమంతుడు తన చిన్న రూపాన్ని మాతా సీతకు చూపించాడు.హనుమంతుడు లంకను భయంకరమైన రూపంలో కాల్చాడు.

భీమరూప ధరి అసుర సంహారే |
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || ౧౦ ||

అర్థం – (Meaning) : హనుమంతుడు పెద్ద రూపం తీసుకొని రాక్షసులను చంపాడు.రామ్‌చంద్ర జీ పని విజయవంతమైంది.

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |
శ్రీరఘువీర హరషి వుర లాయే || ౧౧ ||

అర్థం – (Meaning) : సంజీవని బూటిని తీసుకురావడం లక్ష్మణుడికి ప్రాణం పోసింది.రామ్‌చంద్ర జీ సంతోషంగా హనుమంతుడిని ఆలింగనం చేసుకున్నాడు.

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |
తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ || ౧౨ ||

అర్థం – (Meaning) : రామ్‌చంద్ర జీ హనుమంతుడిని ఎంతో ప్రశంసించారు. రామ్‌చంద్ర జీ హనుమంతుడిని భరత లాంటి సోదరుడు అని పిలిచాడు.

సహస వదన తుమ్హరో యశ గావై |
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై || ౧౩ ||

అర్థం – (Meaning) : మీ కీర్తి ప్రశంసనీయం,ఇలా చెప్పి శ్రీ రామ్ హనుమంతుడిని ఆలింగనం చేసుకున్నాడు.

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |
నారద శారద సహిత అహీశా || ౧౪ ||

అర్థం – (Meaning) : శ్రీ సనక్, శ్రీ సనాటన్, శ్రీ సనందన్, శ్రీ సనత్కుమార్ మొదలైనవారు ముని బ్రహ్మ మొదలైనవారు. లార్డ్ నారద, సరస్వతి జీ మరియు శేష్నాగ్ జీ అందరూ మీ ప్రత్యేకతను పాడతారు.

యమ కుబేర దిగపాల జహాఁ తే |
కవి కోవిద కహి సకే కహాఁ తే || ౧౫ ||

అర్థం – (Meaning) : యమరాజ్, కుబేరుడు, అన్ని దిశల కాపలాదారులు, కవి పండితులు, పండితులు లేదా మీ కీర్తిని ఎవరూ పూర్తిగా వర్ణించలేరు.

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |
రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా || ౧౬ ||

అర్థం – (Meaning) : మీరు సుగ్రీవ్‌లో మంచి చేసారు, మెట్ రామ్ జీ,అతను రాజు అయ్యాడు.

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |
లంకేశ్వర భయె సబ జగ జానా || ౧౭ ||

అర్థం – (Meaning) : విభీషణ్ జి మీ బోధను అనుసరించాడు, తద్వారా అతను లంక రాజు అయ్యాడు, ఇది ప్రపంచమంతా తెలుసు.

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ || ౧౮ ||

అర్థం – (Meaning) : సూర్యుడు దూరంగా ఉన్నాడు.దీన్ని చేరుకోవడానికి వెయ్యి యుగాలు పట్టింది.మీరు ఎండను పండ్లుగా తిన్నారు.

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ || ౧౯ ||

అర్థం – (Meaning) : మీరు శ్రీ రామ్‌చంద్ర జీ ఉంగరాన్ని నోటిలో వేసి సముద్రం దాటారు, ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు.

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే || ౨౦ ||

అర్థం – (Meaning) : ప్రపంచంలోని అన్ని కష్టతరమైన విషయాలు, అవి మీ దయతో సుఖంగా ఉంటాయి.

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే || ౨౧ ||

అర్థం – (Meaning) : మీరు శ్రీ రామ్‌చంద్ర జీ యొక్క తలుపు యొక్క కీపర్, దీనిలో మీ అనుమతి లేకుండా ఎవరికీ ప్రవేశం లభించదు.

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా |
తుమ రక్షక కాహూ కో డరనా || ౨౨ ||

అర్థం – (Meaning) : మీ ఆశ్రయానికి ఎవరైతే వస్తారో, అందరికీ ఆనందం లభిస్తుంది, మరియు మీరు రక్షకుడిగా ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు ఎవరికీ భయం ఉండదు.

ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై |
తీనోం లోక హాంక తే కాంపై || ౨౩ ||

అర్థం – (Meaning) : మీరు తప్ప, మీ వేగాన్ని ఎవరూ ఆపలేరు, మూడు ప్రపంచాలు మీ గర్జనతో వణికిపోతాయి.

భూత పిశాచ నికట నహిఁ ఆవై |
మహావీర జబ నామ సునావై || ౨౪ ||

అర్థం – (Meaning) : మహావీర్ హనుమాన్ జీ పేరు ఉచ్చరించబడిన చోట, దెయ్యాలు మరియు పిశాచాలు దగ్గరకు రావు.

నాసై రోగ హరై సబ పీరా |
జపత నిరంతర హనుమత వీరా || ౨౫ ||

అర్థం – (Meaning) : వీర్ హనుమాన్ జీ, నిన్ను నిరంతరం జపించడం ద్వారా, అన్ని వ్యాధులు తొలగిపోతాయి, మరియు అన్ని బాధలు నిర్మూలించబడతాయి.

సంకటసే హనుమాన ఛుడావై |
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై || ౨౬ ||

అర్థం – (Meaning) : మనస్సు, పని మరియు మాటలతో మిమ్మల్ని ఎవరు ధ్యానిస్తారు.హనుమంతుడు వారిని కష్టాల నుండి కాపాడండి

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |
తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా || ౨౭ ||

అర్థం – (Meaning) : సన్యాసి రాజ శ్రీ రామ్‌చంద్ర జీ ఉత్తమమైనది, మీరు ఆయన చేసిన పనులన్నీ సహజమైన రీతిలో చేసారు.

ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై |
సోయి అమిత జీవన ఫల పావై || ౨౮ ||

అర్థం – (Meaning) : ఎవరైనా మీపై కోరుకుంటే, అతను కోరుకుంటే, అతను జీవితంలో పరిమితి లేని అటువంటి ఫలాన్ని పొందుతాడు.

చారో యుగ ప్రతాప తుమ్హారా |
హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా || ౨౯ ||

అర్థం – (Meaning) : మీ కీర్తి సత్యగ, త్రేతా, ద్వాపర్ మరియు కలియుగం యొక్క నాలుగు యుగాలలో వ్యాపించింది, మీ కీర్తి ప్రపంచంలో ప్రతిచోటా ఉంది.

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే |
అసుర నికందన రామ దులారే || ౩౦ ||

అర్థం – (Meaning) : మీరు శ్రీ రాముడికి ప్రియమైనవారు.మీరు సాధువును రక్షించండి.దుర్మార్గులను నాశనం చేయండి

అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |
అస వర దీన్హ జానకీ మాతా || ౩౧ ||

అర్థం – (Meaning) : మీరు మదర్ శ్రీ జానకి నుండి అలాంటి వరం పొందారు, దీని ద్వారా మీరు ఎనిమిది మంది సిద్ధి మరియు తొమ్మిది నిధులను ఎవరికైనా ఇవ్వవచ్చు.

రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా |
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా || ౩౨ ||

అర్థం – (Meaning) : మీరు నిరంతరం శ్రీ రఘునాథ్ జీ యొక్క ఆశ్రయంలో నివసిస్తున్నారు, తద్వారా మీకు వృద్ధాప్యం మరియు తీర్చలేని వ్యాధుల నిర్మూలనకు రామ్ అనే మందు షధం ఉంది.

తుమ్హరే భజన రామకో పావై |
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై || ౩౩ ||

అర్థం – (Meaning) : నిన్ను ఆరాధించడం ద్వారా శ్రీ రామ్ జీ సాధిస్తారు, మరియు పుట్టిన దు s ఖాలు తొలగిపోతాయి.

అంత కాల రఘుపతి పురజాయీ |
జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ || ౩౪ ||

అర్థం – (Meaning) : సమయం ముగిసే సమయానికి, అతను శ్రీ రఘునాథ్జీ నివాసానికి వెళతాడు మరియు అతను మళ్ళీ జన్మించినట్లయితే, అతను భక్తిని చేస్తాడు మరియు శ్రీ రాముడిని భక్తుడు అని పిలుస్తారు.

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ |
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ || ౩౫ ||

అర్థం – (Meaning) : హే హనుమాన్, మీకు సేవ చేయడం ద్వారా అన్ని రకాల ఆనందం లభిస్తుంది.ఇతర దేవత అవసరం లేదు.

సంకట కటై మిటై సబ పీరా |
జో సుమిరై హనుమత బల వీరా || ౩౬ ||

అర్థం – (Meaning) : ఓ వీర్ హనుమాన్ జీ, మీ కోసం ప్రార్థన చేస్తూనే, అతని కష్టాలన్నీ నరికివేయబడతాయి మరియు అన్ని బాధలు నిర్మూలించబడతాయి.

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ |
కృపా కరహు గురుదేవ కీ నాయీ || ౩౭ ||

అర్థం – (Meaning) : ఓ స్వామి హనుమాన్ జి ~ వడగళ్ళు, వడగళ్ళు, వడగళ్ళు! శ్రీ గురు జి లాగా మీరు నన్ను దయచేసి ఇష్టపడండి.

జో శత వార పాఠ కర కోయీ |
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ || ౩౮ ||

అర్థం – (Meaning) : ఈ హనుమాన్ చలిసాను ఎవరైతే వందసార్లు పఠిస్తారో వారు అన్ని పరిమితుల నుండి విముక్తి పొందుతారు మరియు పారవశ్యం పొందుతారు.

జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా |
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా || ౩౯ ||

అర్థం – (Meaning) : ఈ హనుమాన్ చలీసాను ఎవరైతే పఠిస్తే వారికి సిద్ధి లభిస్తుంది,ఈ విషయానికి శంకర్ భగవాన్ స్వయంగా సాక్షి.

తులసీదాస సదా హరి చేరా |
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా || ౪౦ ||

అర్థం – (Meaning) : ఓ నాథ్ హనుమాన్ జీ, తులసీదాస్ ఎల్లప్పుడూ శ్రీ రాముడి సేవకుడు, కాబట్టి అతని హృదయంలో ఉండండి.

|| దోహా ||

పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరతి రూప్ |
రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప్ ||

అర్థం – (Meaning) : హే సంకత్ మోచన్ పవన్ కుమార్, మీరు మంగల్ మూర్తి.మీరు శ్రీ రామ్, మదర్ సీత మరియు లక్ష్మణ్ జీలతో నా హృదయంలో ఉంటారు.

|| జై శ్రీ రామ్ || జై హనుమాన్ ||

Hanuman Chalisa Telugu PDF Free Download

హనుమాన్ చలిసా తెలుగు PDF ఉచిత డౌన్లోడ్

If you want to download Hanuman Chalisa Telugu PDF click on download icon. If you want to direct print the Hanuman Chalisa Telugu PDF click on print icon.

మీరు హనుమాన్ చలిసా తెలుగు పిడిఎఫ్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే డౌన్‌లోడ్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి. మీరు డైరెక్ట్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే హనుమాన్ చలిసా తెలుగు పిడిఎఫ్ ప్రింట్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి.

Request : We have used Google Translate in the publication of Hanuman Chalisa Telugu Lyrics and Hanuman Chalisa Telugu Meaning. We apologize if there has been any kind of mismatch anywhere.

You can write us in the comment box below, we will make the necessary corrections.

Please write us your suggestions in the comment box below.

హనుమాన్ చలిసా తెలుగు సాహిత్యం మరియు హనుమాన్ చలిసా తెలుగు అర్థం ప్రచురణలో గూగుల్ అనువాదం ఉపయోగించాము.ఎక్కడైనా అసమతుల్యత ఉంటే క్షమించండి.

దిగువ వ్యాఖ్య పెట్టెలో మీరు మమ్మల్ని వ్రాయవచ్చు, మేము అవసరమైన దిద్దుబాట్లు చేస్తాము.

దయచేసి దిగువ వ్యాఖ్య పెట్టెలో మీ సూచనలను మాకు రాయండి.

Hanuman Chalisa Telugu Video

Watch Hanuman Chalisa Telugu Lyrics Video

Hanuman Chalisa Telugu Lyrics Video

Watch Hanuman Chalisa Telugu with Meaning Video

Hanuman Chalisa Telugu with Meaning Video

Read more – ఇంకా చదవండి :

 • హనుమాన్ చలిసా సాహిత్యం మరియు పిడిఎఫ్ డౌన్‌లోడ్ Hanuman Chalisa Telugu with Meaning, PDF Download
  In this post Hanuman Devotee get Hanuman Chalisa in Telugu, Lyrics, Video MS Rama Rao, PDF, Download, Free Download Hanuman Chalisa Telugu PDF. Also read Hanuman Chalisa Meaning in Telugu. హనుమాన్ చలిసా : తెలుగు భాషలో హనుమాన్ చలిసా సాహిత్యం, సాహిత్యం, వీడియో, పిడిఎఫ్ డౌన్‌లోడ్. హనుమాన్ చలిసా అంటే తెలుగు భాషలో. Read : Hanuman Chalisa Lyrics in Hindi Hanuman … Read more
 • Hanuman Chalisa English PDF : Download FREE
  Hanuman Chalisa English PDF : Get Hanuman Chalisa in English PDF Free Download. Hanuman Chalisa Hindi PDF / हनुमान चालीसा हिंदी पीडीऍफ़ हमारे अन्य प्रकाशन :
 • Hanuman Chalisa Hindi PDF हनुमान चालीसा हिंदी पीडीऍफ़ Free Download
  Hanuman Chalisa Hindi PDF : हनुमान चालीसा हिंदी पीडीऍफ़ : Hanuman Chalisa Book PDF in Hindi Download for Free.
 • Sankat Mochan Hanuman Ashtak Lyrics in English PDF download
  Sankat Mochan Hanuman Ashtak Lyrics in English. To get Sankat Mochan Hanuman Ashtak in Hindi click the link below. संकट मोचन हनुमान अष्टक Sankat Mochan Hanuman Ashtak English Lyrics Sankat Mochan Hanuman Ashtak Baal Samay Rabi Bhakshi Liyo Tab Tinhu Lok Bhayo Andhiyaaro | Taahi So Tras Bhayo Jag Ko Yeh Sankat Kaahu Sau Jaat … Read more
 • Hanuman Chalisa ke Totke : हनुमान चालीसा के चमत्कारी टोटके
  हनुमान चालीसा के टोटके ( Hanuman Chalisa Ke Totke ) आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे. इस आर्टिकल में पढिये हनुमान चालीसा के सफल चमत्कारी टोटके( Hanuman Chalisa ke Totke) जिनसे हनुमान जी प्रसन्न होकर आपके सभी संकटों से मुक्त करेंगे और आपको मनचाहा फल प्रदान करेंगे. हनुमान जी इस कलयुग में मनुष्य के … Read more
 • Panchmukhi Hanuman Yantra पंचमुखी हनुमान यंत्र
  पंचमुखी हनुमान यन्त्र ( PanchMukhi Hanuman Yantra )  अत्यंत ही शक्तिशाली और प्रभावी यन्त्र है. पंचमुखी हनुमान यन्त्र के प्रभाव से मनुष्य के समस्त भय का नाश हो जाता है. पंचमुखी हनुमान यन्त्र के प्रभाव से हनुमान जी अपने भक्त के ऊपर आने वाले सभी संकटों से रक्षा करतें हैं. पंचमुखी हनुमान यन्त्र को किसी … Read more
 • Hanuman Yantra : हनुमान यन्त्र से पायें समस्त कष्टों और रोगों से छुटकारा
  इस अंक में हम चर्चा करेंगे Hanuman Yantra,How to worship Hanuman Yantra and Hanuman Yantra Benefits. हनुमान यन्त्र, हनुमान यन्त्र की आराधना कैसे करें और हनुमान यन्त्र से लाभ. Hanuman Yantra हनुमान यन्त्र हनुमान यन्त्र हनुमान जी की आराधना करने का एक शक्तिशाली माध्यम है. हनुमान यन्त्र में हनुमान देवता का वास होता है. अगर … Read more
 • Ek Shloki Ramayan : एक श्लोकी रामायण, सम्पूर्ण रामायण एक श्लोक में
  Ek Shloki Ramayan : एक श्लोकी रामायण : सिर्फ एक श्लोक के पाठ से आप सम्पूर्ण रामायण के पाठ का पुण्य फल प्राप्त कर सकतें हैं. एक श्लोकी रामायण हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में अर्थ के साथ. एक श्लोकी रामायण पीडीऍफ़ डाउनलोड फैसिलिटी के साथ. Ek Shloki Ramayan with meaning in Hindi, Sanskrit and English. … Read more
 • Hanuman Photos in HD Free Download डाउनलोड फ्री भगवान् हनुमान फोटो
  Hanuman Photos in HD | हनुमान जी की फोटो HD में. आज हम आप लोगों के लिए लायें हैं हनुमान जी की खुबसूरत फोटोज जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है. इन फोटोज को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. इसे आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर के रूप में इस्तेमाल कर सकतें … Read more
 • Sunderkand Path : इन श्लोकों का पाठ सुन्दरकाण्ड पाठ से पहले करें
  सुन्दरकाण्ड के पाठ Sunderkand Path करने से पूर्व इन श्लोकों का पाठ करना बहुत जरूरी है. इन श्लोकों का पाठ करने से ही सुन्दरकाण्ड पाठ के शुभ फल प्राप्त होतें हैं. प्रणवउँ पवनकुमार खल बन पावक ग्यानघन |जासु ह्रदय आगार बसहिं राम सर चाप धर || सम्पूर्ण सुन्दरकाण्ड पाठ के लिए क्लिक करें. Sunderkand Path … Read more
 • Sampoorna Sunderkand Path सम्पूर्ण सुन्दरकाण्ड पाठ
  सम्पूर्ण सुन्दरकाण्ड( Sampoorna Sunderkand )चौपाई हिंदी में पीडीऍफ़ डाउनलोड फैसिलिटी के साथ. सुंदरकाण्ड का पाठ हनुमान जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्ति का महामन्त्र है. सुंदरकाण्ड का लगातार 21 दिनों तक पाठ करें और जीवन में आने वाली समस्याओं से प्रभु हनुमान जी की कृपा से मुक्ति पायें. सुंदरकाण्ड ( Sunderkand Path )का पाठ … Read more
 • Hanuman Chalisa in Tamil, Lyrics, PDF Download
  Finds in this post Hanuman Chalisa in Tamil, Lyrics, PDF Download. Hanuman Chalisa in Tamil தோஹா ஶ்ரீ குரு சரண ஸரோஜ ரஜ னிஜமன முகுர ஸுதாரி |வரணௌ ரகுவர விமலயஶ ஜோ தாயக பலசாரி || புத்திஹீன தனுஜானிகை ஸுமிரௌ பவன குமார |பல புத்தி வித்யா தேஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார் || சௌபாஈ ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான குண ஸாகர |ஜய கபீஶ திஹு லோக … Read more
 • Hanuman Chalisa Malayalam : ഹനുമാൻ ചാലിസ മലയാളം
  Hanuman Chalisa Malayalam, Lyrics Pdf download. Hanuman Chalisa Malayalam Hanuman Chalisa Malayalam   Hanuman Chalisa Malayalam Lyrics Hanuman Chalisa Malayalam   ഹനുമാൻ ചാലിസ മലയാളം വരികൾ ഹനുമാൻ ചാലിസ മലയാളം, ഹനുമാൻ ചാലിസ മലയാളം വരികൾ, ഹനുമാൻ ചാലിസ മലയാളം പതിപ്പ്, ഹനുമാൻ ചാലിസ മലയാളം റെപ്ലിക്കേഷൻ, ഹനുമാൻ ചാലിസ മലയാളം പി.ഡി.എഫ്, ഹനുമാൻ ചാലിസ മലയാളം പി.ഡി.എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. Hanuman Chalisa Malayalam version ഹനുമാൻ ചാലിസ മലയാളം പതിപ്പ് ഹനുമാൻ ചാലിസ   Hanuman Chalisa Malayalam   ദോഹാ   … Read more
 • Hanuman Chalisa Gujarati, Hanuman Chalisa Gujarati Ma, હનુમાન ચાલીસા
  This post contains Hanuman Chalisa in Gujarati, Lyrics, PDF, Hanuman Chalisa Gujarati Ma. Hanuman Chalisa is the great source to pleased and for the blessing of Lord Hanuman Ji. Recite Hanuman Chalisa with full devotion to get the blessing of Lord Hanuman. Hanuman Chalisa in Gujarati Hanuman Chalisa Gujarati Ma || હનુમાન ચાલીસા || || … Read more
 • Hanuman Chalisa in Odia | Lyrics | PDF | Hanuman Chalisa Oriya
  Hanuman Chalisa in Odia, Lyrics, PDF, Download. Hanuman Chalisa Oriya. Hanuman Chalisa in Odia ଦୋହା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜ ରଜ ନିଜମନ ମୁକୁର ସୁଧାରି |ଵରଣୌ ରଘୁଵର ଵିମଲୟଶ ଜୋ ଦାୟକ ଫଲଚାରି || ବୁଦ୍ଧିହୀନ ତନୁଜାନିକୈ ସୁମିରୌ ପଵନ କୁମାର |ବଲ ବୁଦ୍ଧି ଵିଦ୍ୟା ଦେହୁ ମୋହି ହରହୁ କଲେଶ ଵିକାର || ଧ୍ୟାନମ ଗୋଷ୍ପଦୀକୃତ ଵାରାଶିଂ ମଶକୀକୃତ ରାକ୍ଷସମ |ରାମାୟଣ ମହାମାଲା ରତ୍ନଂ ଵଂଦେ ଅନିଲାତ୍ମଜମ || … Read more
 • Hanuman Chalisa in Kannada | Lyrics | PDF | Download | ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ
  This post contains Hanuman Chalisa in Kannada, PDF, Lyrics, Video, Download. Kannada Hanuman Chalisa. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ. Hanuman Chalisa in Kannada || ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ || || ದೋಹಾ || ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ |ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲಯಶ ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ || ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನುಜಾನಿಕೈ ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ |ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ್ … Read more
 • Hanuman Chalisa in Bengali Lyrics PDF Video | হনুমান চালিশা
  This post is about Hanuman Chalisa in Bengali, Lyrics, PDF, Download, Hanuman Chalisa Bengali. Hanuman Chalisa is a great source to get the blessing of Lord Bajrangbali Hanuman. Hanuman Chalisa in Bengali হনূমান চালিসা দোহা শ্রী গুরু চরণ সরোজ রজ নিজমন মুকুর সুধারি |বরণৌ রঘুবর বিমলয়শ জো দায়ক ফলচারি || বুদ্ধিহীন তনুজানিকৈ সুমিরৌ পবন কুমার … Read more
 • Hanuman Havan हनुमान हवन !! सामग्री !! हवन विधि !! हनुमान हवन मन्त्र
  Hanuman Havan हनुमान हवं से संबंद्धित सम्पूर्ण जानकारी. Hanuman Havan Mantra, Hanuman Havan Widhi, Hanuman Havan Samagri. Hanuman Havan हनुमान हवन की सम्पूर्ण विधि मन्त्रों के साथ. हनुमान हवन, हनुमान हवन सामग्री, हनुमान हवन विधि, हनुमान हवन मन्त्र, हनुमान हवन से लाभ. हनुमान जी हनुमान जी के हवन और नियमानुसार मन्त्रों का पाठ करने से … Read more
 • हनुमान पूजा विधि !! घर पर करें हनुमान जी की पूजा आसान तरीके से
  Hanuman Puja हनुमान पूजा विधि !! हनुमान पूजा विधि पीडीऍफ़  !! हनुमान पूजा विधि हिंदी  !! डाउनलोड हनुमान जी आसानी से प्रसन्न होने वाले देवता हैं. हनुमान जी की पूजा आप अपने घर में भी कर सकतें हैं. हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी संकटों … Read more
 • Bajrangbali Ki Aarti, Aarti Hanuman Ji, Aarti Kije Hanuman Lala Ki
  बजरंगबली हनुमान जी की आरती, आरती कीजे हनुमान लला की ( Bajrangbali Ki Aarti, Hanuman Aarti, Aarti Kije Hanuman Lala Ki ) जो कोई भी सच्चे ह्रदय से गाता है. महावीर बजरंगबली हनुमान उसकी सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करतें हैं. बजरंगबली हनुमान जी महादेव शंकर के ग्याहरवें रूद्र अवतार हैं. धार्मिक मान्यताओं के … Read more

1 thought on “హనుమాన్ చలిసా సాహిత్యం మరియు పిడిఎఫ్ డౌన్‌లోడ్ Hanuman Chalisa Telugu with Meaning, PDF Download”

Leave a Comment